Thư cảm ơn tòa Án Nhân Dân Tp.HCM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -  Tự Do – Hạnh Phúc
********* 


Kính Gửi: Hội Nghiên cứu - Dich thuật Tp.Hồ Chí Minh

       Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan xét xử tại địa phương và thường gặp các vụ án có yếu tố nước ngoài. Khi tiến hành tố tụng cần phải có phiên dịch với những người tham gia tố tụng là người nước ngoài.

       Từ năm 2003 đến nay, Hội  Nghiên cứu - Dịch thuật thành phố đã quan tâm và bố trí phiên dịch cho các vụ án được xét xử theo đúng luật định. Hội đã cử  phiên dịch các tiếng  Anh, Pháp, Hoa , Thái, Khmer… Cho hơn 50 phiên tòa với chất lượng phiên dịch đảm bảo đáp ứng được yêu cầu xét xử.

       Tòa án  nhân dân thành phố Hồ Chí  Minh  trân trọng cảm ơn và đánh giá cao mối quan hẹ hợp tác giữa hai cơ quan đặc biệt và sự quan tâm của Hội .

      Chúng tôi mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng tốt đẹp hơn.

 Nơi nhận:
-Như trê
-Chánh văn phòng (để báo cáo);
-Lưu VT(HV)

 

liên hệ trực tuyến

Hot line: (08)39 325 473
Hot line: (08)39 325 407

Đăng nhập

Tên đăng nhập 
Mật khẩu