Dịch thuật đóng dấu tư pháp

Khi khách hàng có yêu cầu đóng dấu tư pháp, Hội sẽ thực hiện đóng dấu tư pháp cho khách hàng theo yêu cầu.